Transformace DOZP Stod I. etapa – lokality Dnešice, Stod, Nýřany, Holýšov

Štítky: Reference, Novostavba, Rekonstrukce, DOZP, Stavby, Fotogalerie

nová výstavba a stavební úpravy objektů sloužících k bydlení osob se zdravotním postižením. Předmětem plnění je též interiérové vybavení vestavěným nábytkem a vestavěnými spotřebiči. 


Výstavba a stavební úpravy budou probíhat v těchto lokalitách:

 

v Dnešice:  Dnešice č. p. 18, 334 43 Dnešice, pozemky parc. č. st. 1/1 parc. č. 110, k. ú. Dnešice

 

Jedná se o realizaci objektu pro dvě skupinové domácnosti, v rámci 1. etapy transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod

Objekt se skládá z rekonstruované části a z novostavby na místě části stodoly, která bude zdemolována.

 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci přízemního obytného domu, demolici střechy nad přístavbou, stavbu nové střechy nad objektem, stavbu nové střechy. Dále demolici stodoly a stavbu nového objektu přesně v místě původní stavby. Jedna domácnost bude umístěna v obytné části, druhá v novostavbě na místě původní stodoly. Každý dům bude sloužit jako skupinová domácnost pro šest uživatelů společně hospodařících v jedné bytové jednotce. Domky mají charakter rodinných domů s bezbariérovým přístupem, zdravotnímu postižení je přizpůsobeno vnitřní vybavení domků

V rekonstruované části objektu jsou navrženy tři pokoje, každý pro dvě osoby. Pokoje jsou velikosti 22,31, 22,13 a 28,19 m2. Dále je zde obývací pokoj s kuchyňským koutem o velikosti 23,34 m2, koupelna o velikosti 11,19 m2 a WC o velikosti 2,38 m2. Personál bude využívat pokoj pro personál 14,77m2 a běžné vybavení domácnosti. Pro skladování kompenzačních, hygienických, aktivizačních a obdobných pomůcek je určen sklad o velikosti 3,91 m2. Technologie je umístěna do místnosti 1,3m2. Sklep i půda budou z bezpečnostních důvodů pro klienty nepřístupné a nebudou využívány. Zastavěná plocha činí 205,3 m2, obestavěný prostor 1 260 m3.

V nově stavěné části na místě původní stodoly jsou navrženy tři pokoje, každý určený pro dvě osoby, o velikosti 26,88, 33,23 a 35,84 m2, obývací pokoj s kuchyňským koutem o velikosti 30,89 m2, koupelna o velikosti 9,25 m2 a WC o velikosti 1,6 m2. Technologie bude umístěna v místnosti 1,8m2. Personál bude využívat běžné vybavení domácnosti a samostatný prostor o výměře 9,8 m2. Pro skladování kompenzačních, hygienických, aktivizačních a obdobných pomůcek je určen sklad o velikosti 5,81 m2. Zastavěná plocha činí 206,53 m2, obestavěný prostor 1290 m3.

Součástí stavby budou přípojky sítí technické infrastruktury – vody, kanalizace a plynu, oprava stávajícího vjezdu, bezbariérově řešené přístupové zpevněné plochy, parkovací stání pro imobilní osoby, oprava oplocení a nezbytné terénní a sadové úpravy.

 

v Stod:  Stod, ulice K Háječku, Stod 333 01 , pozemek parc. č. 1369/25, k. ú. Stod a další stavbou dotčené pozemky dle projektové dokumentace

 

Objekt F1 - Jedná se o novostavbu tři domů, které budou sloužit pro tři domácnosti s vysokou mírou podpory, v rámci 1. Etapy transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod.

Předmětem plnění je rovněž prodloužení plynovodního řadu, včetně přípojky plynu (Objekt F2D), dále přípojky vodovodu, kanalizace, elektro a venkovní kabelové vedení, oplocení a terénní úpravy, zpevněné plochy, kromě přístupového chodníčku.

Objekt F2A SO101- Místní komunikace

Prodloužení komunikace, přeložky chodníku, parkovací stání a přístupové chodníky k objektům bude předmětem zvláštní části projektové dokumentace a jiného stavebního řízení, řešené speciálním stavebním úřadem, Městského úřadu Stod, odboru správního a dopravního. Stavební povolení vydáno 13. 09. 2012, č.j. 6178/12/OSD/Fi.

Objekt F2B- Kanalizační řad, kanalizační přípojky (po šachtu) odvodnění komunikace a likvidace dešťových vod, (od lapačů splavenin, včetně akumulačních nádrží, vsakovacích bloků, po napojení přepadu na kanalizaci).

Objekt F2C Vodovodní řad, vodovodní přípojky.

Objekt bude řešen bezbariérově a v souladu vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.

 

Nýřany ulice Osvobozených politických vězňů, Nýřany 330 23 , pozemek parc. č.  2014/31 k. ú. Nýřany

 

Projektová dokumentace řeší novostavbu dvou přízemních samostatně stojících domů pro uživatele DOZP Stod. Každý dům bude sloužit jako skupinová domácnost pro šest uživatelů společně hospodařících v jedné bytové jednotce. Domky mají charakter rodinných domů s bezbariérovým přístupem, zdravotnímu postižení je přizpůsobeno vnitřní vybavení domků.

V každém domě jsou navrženy tři pokoje, každý určený pro dvě osoby, dva o velikosti 22,91 m2, jeden o velikosti 22,61 m2, obývací pokoj s kuchyňským koutem o velikosti 29,19 m2, koupelna o velikosti 6,95 m2 a WC o velikosti 3,27 m2. Personál bude využívat běžné vybavení domácnosti a samostatný prostor o výměře 9,61 m2. Pro skladování kompenzačních, hygienických, aktivizačních a obdobných pomůcek je určen sklad o velikosti 5,70 m2. Světlá výška místností je navržena 2,6 m. Ke každému domku bude přistavěna terasa o ploše 18 m2. Zastavěná plocha činí 175,5 m2, obestavěný prostor 903 m3.

Architektonický vzhled domků je přizpůsoben okolní zástavbě. Jedná se o jednoduché přízemní domky městského typu se stanovou střechou a fasádou pastelových barev. Vstup a vjezd je navržen z ulice Osvobozených politických vězňů. Oba domky jsou oploceny.

Každý dům má rozměry 13 x 13,5 m. Od oplocení ulice Osvobozených politických vězňů je navržena vzdálenost min 4 m, mezi sebou 7 m, od oplocení 2 m. Výška hřebene střechy je 8,1 m, sklon střechy 35st.

Objekt bude řešen bezbariérově a v souladu vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.

 

Holýšov  , Na Terasách, pozemky parc. č. 1127/4, parc. č. 1127/10, parc. č. 1127/11, parc. č. 1127/12, k. ú. Holýšov

 

 Stavba bude součástí nové obytné zóny „Na Terasách“. Tato stavba bude umístěna na pozemcích p.č.1127/10,11,12 a 4. Navržená obytná zóna navazuje na sídliště Pod Makových Vrchem, kde jsou postaveny zejména bytové a rodinné domy. Stávající zástavba je smíšeného městského charakteru. Vybraná lokalita leží na východním okraji města. Lokalita je na jihozápadě, západě a severozápadě ohraničena stávající bytovou zástavou, na všech ostatních stranách zemědělskými pozemky. Dle územního plánu leží území v zastavěné části města. V lokalitě v současné době probíhají práce na výstavbě komunikací a sítí. V místě stavby je v současné době sejmutá ornice a terén je snížen cca o 1 m proti původnímu stavu. V místě stavby se nachází deponie zeminy z výkopů ze staveniště a okolí. Ornice je deponována na jiném místě zóny. Pozemek se svažuje severním směrem.

Objekt bude řešen bezbariérově a v souladu vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.

Kde naleznete DOZP I.etapa ?

Fotogalerie z lokality Stod 1.část

Fotogalerie z lokality Nýřany 2.část

Fotogalerie z lokality Holýšov 1.část

Fotogalerie z lokality Stod 2.část

Fotogalerie z lokality Dnešice 1.část

Fotogalerie z lokality Holýšov 2.část

Fotogalerie z lokality Nýřany 1.část

Fotogalerie z lokality Dnešice 2.část