Obchodní podmínky

Štítky: Obchodní podmínky, BAUKONEX.eu

 

1. Působnost obchodních podmínek

2. Povinnosti zhotovitele

3. Podklady pro provedení díla

4. Stavební deník

5. Věci a jiná plnění určené k provedení díla

6. Vlastnické právo k zhotovované věci

7. Nebezpečí škody na zhotovované věci

8. Cena za dílo

9. Platební podmínky

10. Způsob provádění díla

11. Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění díla

12. Provedení díla

13. Záruka za jakost

14. Vady díla

15. Prodlení zhotovitele

16. Smluvní pokuty

17. Odstoupení od smlouvy

18. Postoupení pohledávek

19. Započtení pohledávek

20. Ostatní a závěrečná ustanovení

 

!!! Upozornění červeně označené části OP nejsou k dispozici !!!

 

 

1.    Působnost obchodních podmínek

1.1.       Tyto OP určují část obsahu smlouvy o dílo, ve které má obchodní společnost Václav Kestler - BAU KONEX. postavení objednatele a ve které je uveden výslovný odkaz na tyto obchodní podmínky.

1.2.       Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním OP. Pro odstranění pochybností se sjednává, že odlišné ujednání ve smlouvě má přednost vždy pouze před tím ujednáním OP, které výslovně upravuje smlouvou odchylně sjednanou podmínku, právo či povinnost. Další, přímo či odvozeně související ustanovení OP, zejména další ustanovení OP upravující ostatní podmínky ceny za dílo, platební podmínky, podmínky záruky za jakost díla a smluvní pokuty, tím zůstávají nedotčeny.

1.3.       Veškerá ujednání smlouvy je třeba v pochybnostech o jejich obsahu vykládat v souladu s principy a zásadami těchto OP.

1.4.       Tyto OP jsou k dispozici v písemné formě v sídle obchodní společnosti Václav Kestler - BAU KONEX a dále v elektronické formě na internetové adrese společnosti Václav Kestler -  BAU KONEX : http://baukonex.eu/. K jejich závaznosti pro zhotovitele v konkrétním obchodním vztahu pak postačuje již i jen jejich zpřístupnění na internetové adrese a odkaz na ně v jednotlivých smlouvách o dílo či objednávkách společnosti Václav Kestler -  BAU KONEX. Znění OP je pro zhotovitele závazné od okamžiku jejich zveřejnění na shora uvedených internetových stránkách.

1.5.       „Objednatelem“ se pro účely těchto OP rozumí obchodní společnost Václav Kestler - BAU KONEX, se sídlem Tlučná, Hornická 630, okres Plzeň-sever, IČ: 166 814 36.

1.6.       „Zhotovitelem“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která s objednatelem uzavřela smlouvu o dílo, ve které vystupuje na straně zhotovitele.

2.   Povinnosti zhotovitele

2.1.       Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a na svoji odpovědnost ve sjednané době, a to způsobem v souladu s příslušnými závaznými právními předpisy a směrnými normami. Součástí povinností zhotovitele je i provedení ve smlouvě výslovně neuvedených prací či činností, jejichž provedení je s ohledem na předmět smlouvy v daném oboru nezbytné, potřebné, účelné či obvyklé, představuje nejvyšší standard v daném oboru či je spravedlivě ze strany objednatele očekávané s přihlédnutím k předpokládanému výsledku, kterým je provedení bezvadného, funkčního díla, jak je ve smlouvě specifikováno.

2.2.       Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, je zhotovitel oprávněn provést bezvadné dílo před sjednanou dobou.

2.3.       Při provádění díla postupuje zhotovitele samostatně, je však vázán pokyny objednatele. V případě pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit na případnou nevhodnost pokynu, ledaže tuto nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Stejně tak je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele. Na nevhodnost pokynu nebo věcí objednatele je zhotovitel povinen upozornit písemně s uvedením důvodů, pro které považuje pokyn nebo věci za nevhodné.

2.4.       Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla či jeho části jinou osobu, jestliže ze smlouvy nevyplývá nic jiného. Při provádění díla či jeho části jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Hodlá-li zhotovitel pověřit prováděním díla či jeho části jinou osobu, je povinen tuto skutečnost předem  písemně oznámit objednateli, nesdělí-li objednatel písemně do 5 pracovních dnů, že souhlasí, platí, že nesouhlasí. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho subdodavatel nebude oprávněn prováděním díla či jeho části pověřit další osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn trvat na tom, aby zhotovitel prováděl dílo sám.

2.5.       Zhotovitel je povinen v každém ohledu dbát práv a oprávněných zájmů objednatele a postupovat vždy v souladu s nimi.

2.6.       Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky společenské odpovědnosti zaměstnavatele, zejména:

2.6.1.   - pečovat o zdraví a bezpečnost pracovníků

2.6.2.   - zajišťovat pracovníkům bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí

2.6.3.   - zvyšovat povědomí a angažovanost pracovníků v oblasti společenské odpovědnosti

2.6.4.   - nevyužívat dětskou práci a nucenou práci

2.6.5.   - neuplatňovat ani nepodporovat žádnou formu diskriminace a nátlaku

2.6.6.   - nebránit pracovníkům v uplatňování práva na nezávislé myšlení a konání

2.7.       Na žádost objednatele je zhotovitel povinen na své náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele, a to na věcech i na zdraví, ať se jedná o škodu způsobenou provozní činností zhotovitele, vadným výrobkem, či jinak v souvislosti s činností zhotovitele, včetně možných škod způsobených zaměstnanci a dodavateli zhotovitele, a to do výše ceny díla, nebude-li ve smlouvě uvedena částka vyšší. Na žádost objednatele je zhotovitel dále povinen na své náklady sjednat pojištění veškerých stavebních, montážních a dalších s ohledem na charakter díla v úvahu přicházejících rizik, pokrývající škody, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla na tomto díle, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště, a to do výše ceny celého díla (nikoli pouze části, na které se zhotovitel podílí), nebude-li ve smlouvě uvedena částka vyšší a toto pojištění udržovat po dobu o jeden měsíc překračující okamžik předání díla objednateli. Doklady o pojištěních dle tohoto odstavce je povinen zhotovitel předložit objednateli do 10ti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele dle tohoto odstavce.

3.   Podklady pro provedení díla

3.1.       Objednatel předá zhotoviteli podklady pro provedení díla při podpisu smlouvy o dílo, a to v jednom vyhotovení. Zhotovitel je oprávněn podklady, které mu byly předány objednatelem, použít výhradně pro plnění předmětné smlouvy o dílo. Po skončení stavby je zhotovitel povinen vrátit takto poskytnuté podklady objednateli. Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím objednatele.

3.2.       Zhotovitel je povinen prověřit a přezkoumat předané podklady a oznámit písemně objednateli do 5ti dnů od jejich převzetí zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, i když jsou v souladu s ostatními pracemi, dodávkami, zařízeními a výkony, spolu s návrhy nebo pokyny k odstranění zjištěných vad. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, je povinností zhotovitele prověřit předané podklady do 5ti dnů od jejich převzetí. Zhotovitel není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky dokumentace, které mohl zjistit z předaných podkladů.

3.3.       Pokud zhotovitel nesdělil žádné výhrady k předaným podkladům, případně tyto výhrady sdělil vadně, odpovídá za všechny s tím spojené důsledky a je povinen provést všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné ukončení a předání díla, a to na svůj náklad.

4.   Stavební deník

4.1.       Stavbyvedoucí nebo jiný písemně pověřený pracovník zhotovitele je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích, do kterého zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to zejména:

4.1.1.   - údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti

4.1.2.   - odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením

4.1.3.   - zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace

4.1.4.   - další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí u zemních prací a terénních úprav apod.

4.2.       Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním deníku ze strany objednatele i jeho oprávněný pracovník

4.3.       Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu stavebního zákona a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku musí být uvedeno ve smlouvě o dílo. Nad rámec uvedeného rozsahu je zhotovitel rovněž povinen uvádět veškeré rozhodné skutečnosti, zejména takové, které mohou mít význam pro zjištění rozsahu či kvality provedení díla. Případná změna pověřené osoby může být provedena pouze na základě písemného oznámení zhotovitele objednateli.

4.4.       Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby, minimálně však v pracovní dny od 07:00 hodin do 17:00 hodin, a to v místě provádění díla, na místě řádně označeném a pro umístění stavebního deníku s přihlédnutím k okolnostem vhodném.

4.5.       Povinnost k vedení stavebního deníku končí dle platných právních předpisů dnem, kdy dojde k převzetí díla. Zhotovitel je však povinen následně vést stavební deník i po dobu odstraňování stavebních vad a nedodělků podle kolaudačního rozhodnutí, jakož i předávacího protokolu, resp. po celou dobu, po kterou je zhotovitel na předmětné stavbě pro objednatele činný.

4.6.       Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují průběžně, nejpozději však vždy na konci pracovní doby, není-li stanoveno jinak, nejpozději v 16:00 hod, vyjma prací prováděných později.

5.   Věci a jiná plnění určené k provedení díla

5.1.       Věci a plnění, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.

5.2.       Za věc převzatou od objednatele do opatrování za účelem jejího zpracování při provádění díla nebo za účelem její opravy nebo úpravy odpovídá v plném rozsahu zhotovitel objednateli jako skladovatel.

5.3.       Po ukončení díla nebo po zániku závazku zhotovitele dílo provést, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly zpracovány při provádění díla.

5.4.       Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má zhotovitel postavení prodávajícího, pokud z ustanovení smlouvy o dílo a obchodního zákoníku nevyplývá něco jiného. Není-li dohodnuto jinak, má za to, že kupní cena těchto věcí je již zahrnuta v ceně za dílo a zhotovitel u těchto věcí nemá nárok na úhradu jejich ceny za takto opatřené věci.

6.   Vlastnické právo ke zhotovované věci

6.1.       Vlastníkem díla je od počátku objednatel, není-li jím jiná, od zhotovitele odlišná, osoba, která je ve smluvním vztahu s objednatelem.

7.   Nebezpečí škody na zhotovované věci

7.1.       Nebezpečí škody na věci nese od uzavření smlouvy do doby předání a převzetí řádně ukončeného díla zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci i po dobu prodlení s odstraňováním vad.

7.2.       Objednatel a zhotovitel omezují výši náhrady škody, na kterou může zhotoviteli vzniknout nárok v souvislosti s porušením povinností objednatele dle této smlouvy či OP, když maximální výše celkové náhrady škody je omezena částkou odpovídající 10 % z ceny za dílo dle příslušné smlouvy o dílo bez DPH.

8.   Cena za dílo

8.1.       Cena za dílo je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré nutné, obvyklé, sdělené a též spravedlivě očekávané práce nutné k provedení díla dle smlouvy o dílo a předložených podkladů. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení staveniště, geodetických prací a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení předmětu díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě o dílo výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení díla, je zhotovitel povinen provést.

8.2.       Cena dále přestavuje sjednanou hodnotu veškerého plnění a závazků zhotovitele podle příslušné smlouvy o dílo, včetně závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. Pro případ zjištění úpadku zhotovitele, pro případ, kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky jakost zaniknou, smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 20 % z ceny díla uvedené výše v tomto článku bez daně z přidané hodnoty (v dalším textu uváděno jen „hodnota záruky“). Dojde-li ke zjištění úpadku zhotovitele, nebude-li zhotovitel moci dostát svým závazkům vyplývajícím ze záruky za jakost, nebo zaniknou-li závazky zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, pak platí, že cena díla uvedená výše v tomto článku bez daně z přidané hodnoty se bez dalšího, zejména bez jakéhokoliv úkonu ze strany objednatele, snižuje o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, nebo kdy dojde k zániku závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu ve výši odpovídající reálné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu záruky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8.3.       Cena díla je stanovena s ohledem na veškerá rizika plynoucí z charakteru stavby, zejména s ohledem na následující skutečnosti:

8.3.1.    - cena je stanovena v cenové úrovni k předpokládanému datu celkového předání díla a obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, celní přirážky a veškeré ztížené podmínky a budoucí možné náklady, které lze při realizaci při odborné obezřetnosti očekávat

8.3.2.   - cena je stanovená s ohledem na objem a rozsah díla, včetně technologických postupů

8.3.3.   - cena je stanovena s ohledem na stav pozemku, inženýrských sítí a na možnosti staveniště

8.3.4.   - cena je stanovena s ohledem na projektovou dokumentaci, s tím, že dokumentace nemá zřejmé vady a obsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou v souladu s obecnými zvyklostmi.

8.4.       Nárok na cenu za dílo v plné výši nevzniká v případě, že zhotovitel provede dílo v rozsahu menším, než stanoví smlouva o dílo, projektová dokumentace nebo rozpočet. Nárok na cenu za dílo nevzniká v rozsahu části díla, kterou zhotovitel neprovedl. Výše tohoto nároku bude stanovena podle rozpočtu, v případě neexistence rozpočtu ve výši obvyklé ceny neprovedené části díla. Práva objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli nároky za vad, nároky na náhradu škody, jakož i jiné nároky ze smlouvy o dílo či těchto OP, tím nejsou dotčena.

8.5.       Objednatel je oprávněn zadržet z ceny za dílo10% podíl z každé fakturované částky včetně DPH jako pozastávku pro případ vad díla, které bude dílo vykazovat při předání (5 %) a které se vyskytnou v průběhu záruční doby (5 %). Pro pozastávku ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří záruku pro případ vad, které bude dílo vykazovat při předání, se sjednává splatnost ve v délce 30ti dnů, jdoucí ode dne obdržení písemné žádosti zhotovitele o její uvolnění. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat objednateli nejdříve po řádném ukončení a předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků osobě, která je ve vztahu k objednateli v pozici objednatele. Bez ohledu na ujednání předchozí věty je zhotovitel oprávněn zaslat výzvu k uvolnění této pozastávky po uplynutí 90ti dnů ode dne odstranění všech vad vyskytujících se na díle v době převzetí díla objednatelem. Pozastávka ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří záruku pro případ vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, může být uhrazena v případě, že se žádné vady v průběhu záruční doby nevyskytnou nebo v případě, že zhotovitel v souladu se smlouvou nebo těmito OP takové vady odstraní, nejdříve však po uplynutí záruční doby. Tato pozastávka je za předpokladu splnění ostatních podmínek dle smlouvy či těchto OP splatná do 30 ti dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k úhradě pozastávky, jejíž přílohou bude objednatelem podepsané potvrzení o tom, že se v průběhu záruční doby nevyskytly na díle žádné vady či o tom, že zhotovitel vady díla, které se vyskytly v záruční době, odstranil. Záruční doba se staví po dobu od uplatnění vad díla do jejich úplného a řádného odstranění. Za okamžik úplného a řádného odstranění vad se považuje okamžik, ve kterém podepíše objednatel protokol o odstranění vad. Namísto pozastávky je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, přijmout bankovní záruku, a to od renomované banky se sídlem v České Republice či od zahraniční banky prostřednictvím její pobočky na území České republiky, a to ve výši pozastávky s tím, že bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná a bude se vztahovat na veškeré závazky zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo či těchto OP. Text této bankovní záruky musí odpovídat vzoru bankovní záruky používané (akceptované) objednatelem.

9.   Platební podmínky

9.1.       Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, není-li dohodnuto jinak.

9.2.       V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.

9.3.       Zhotovitel je povinen vypracovat a nejpozději do 25. dne příslušného měsíce předložit objednateli soupis provedených prací k odsouhlasení. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 10 pracovních dní, ne však dříve, než tento soupis odsouhlasí osoba, která je ve vztahu k objednateli v pozici objednatele. Na základě podepsaného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel fakturu dle podmínek sjednaných ve smlouvě, na jejichž základě bude provedena úhrada. Toto platí, pokud není stanoven jiný platební nebo fakturační kalendář.

9.4.       Daňový doklad - faktura se doručuje doporučenou poštou na adresu pro doručování objednatele nebo mohou být předány osobně do podatelny, jiné předání faktur nebude objednatelem akceptováno a takto doručené faktury nebudou zařazeny do účetní evidence objednatele a neběží jejich splatnost.

9.5.       Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

9.6.       Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu a dále:

9.6.1.   - pořadové číslo dokladu

9.6.2.   - číslo smlouvy, název stavby, období, kdy byly práce prováděny

9.6.3.   - podpis oprávněného zástupce zhotovitele

9.6.4.   - Daňový doklad bude mimo jiné obsahovat tento text: Rozsah zdanitelného plnění je uveden na soupisu provedených prací, který je nedílnou součástí daňového dokladu. Tato formulace bude použita pouze v případě, že rozsah a předmět daňového plnění není uveden přímo na daňovém dokladu. Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný soupis provedených prací včetně jejich ocenění.

9.7.       Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě splatnosti. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti.

9.8.       Splatnost faktur činí 90 dní ode dne jejich doručení, není-li mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno jinak. Ve vztahu k fakturám, které budou doručeny objednateli před celozávodní dovolenou objednatele (tj. před obdobím 19.12. – 6.1. každého kalendářního roku), jejichž splatnost by nastala v době trvání této dovolené či po jejím skončení, se sjednává prodloužení splatnosti o dobu trvání této dovolené, tedy o 19 dní.

9.9.       V případě, že ve smyslu platných právních předpisů dojde ke skutečnosti vyžadující provedení opravy základu daně a výše daně, zejména v případě splnění sjednané podmínky zakládající nárok objednatele na skonto či bonus, je zhotovitel povinen doručit objednateli do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení takové opravy řádný opravný daňový doklad.

9.10.    Při nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů - faktur činí úrok z prodlení 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

9.11.    V případě, že bude osoba, která je vůči objednateli v postavení objednatele, v prodlení s platbou vůči objednateli, prodlužují se o dobu toho prodlení navýšeného o 10 dní i lhůty splatnosti plateb objednatele vůči zhotoviteli, a to u těch dodávek, prací a činností, u nichž došlo k prodlení s placením vůči objednateli, vždy však nejdéle o dobu 90 dnů.

9.12.    Úhrady faktur probíhají z technických důvodů pouze jednou týdně a to každé pondělí. Splatnost faktur, která nastane později, než 5 kalendářních dnů před pondělkem, se bez dalšího prodlužuje o 7 kalendářních dnů. V takovém případě se nejedná o prodlení objednatele a není ani dotčen nárok objednatele na případné skonto.

9.13.    V případě, že platná právní úprava ukládá zhotoviteli splnění určité povinnosti, zejména daňové či poplatkové, je zhotovitel povinen vždy takovou povinnost splnit řádně a včas. V případě, že si je zhotovitel vědom byť i jen potenciální hrozby, že svůj závazek nesplní řádně a včas a takové nesplnění může mít vliv na majetkovou sféru objednatele, je povinen takovou skutečnost obratem písemně sdělit objednateli.

9.14.    V případě, že stavební práce a jiné dodávky, které se zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na vědomí, že vyúčtování ceny za dílo se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

10.    Způsob provádění díla

10.1.    Zhotovitel je povinen provést dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení, rozhodnutí a potvrzení právními předpisy vyžadovaná pro provádění díla. Zhotovitel je povinen ve vztahu k zaměstnancům dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy.

10.2.    Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a těchto OP. Objednatel je však oprávněn nad rámec původního ujednání v příslušné smlouvě o dílo kdykoliv v průběhu provádění díla omezit jeho rozsah, aniž by to mělo vliv na výši jednotkových cen zbývajících prací. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhrady ceny za dílo v rozsahu, ve kterém dílo nebude provedeno. Zhotoviteli dále nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody.

10.3.    Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné osobní ochranné pracovní prostředky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí objednatele (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku podepsaný stavbyvedoucím objednatelem.

10.4.    Zhotovitel je povinen zajistit nepřekročení hlučnosti a prašnosti svých prací dle platných hygienických předpisů, ČSN a stavebního povolení.

10.5.    Zhotovitel souhlasí s odběrem materiálů od společnosti BAUKONEX s.r.o., případně jiných společností, se kterými výše uvedená společnost tvoří koncern či jsou majetkově či personálně propojené a není oprávněn odběr materiálů od těchto subjektů odmítnout, za předpokladu cenových podmínek srovnatelných s ostatními dodavateli pro tuto stavbu. Skutečnost, že se nejedná o srovnatelné podmínky a tedy, že má zhotovitel možnost zajistit materiál za nižší ceny, je zhotovitel povinen hodnověrně prokázat, a to písemnými nabídkami dalších dodavatelů.

10.6.    Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Zhotovitel je povinen před započetím díla předložit seznam všech stanovených (dále jen SM) a pracovních (dále jen PM) měřidel, která v průběhu zakázky bude používat k měření. Rovněž se vyžaduje označení orientačních měřidel (OM), která musí být prvotně kalibrována. Skončí-li v průběhu výstavby platnost kalibrace nebo ověření měřidla, které je uvedeno na seznamu, je zhotovitel povinen toto měřidlo ihned vyřadit z používání a nahradit měřidlem jiným, které doplní do výše uvedeného seznamu. Při poškození měřidla (SM, PM) je zhotovitel povinen toto měřidlo okamžitě vyřadit z používání a následně odstranit ze stavby. Speciální měřidla, používaná zhotovitelem na stavbách, smějí používat pouze ti pracovníci zhotovitele, kteří k tomu mají odborné znalosti nebo odpovídající a potřebné zkoušky. Při jakékoliv poruše měřidla je pracovník zhotovitele povinen okamžitě přestat měřidlo používat a zkontrolovat, zda nebylo vadné měřidlo již používáno na předešlá měření. Za předpokladu, že chyba měřidla již ovlivnila výsledky měření, je povinen svým podpisem potvrdit neplatnost předcházejících výsledků měření.

10.7.    Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu zaměstnanců předaném objednateli. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.

10.8.    Protokolárně předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitel užívat po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/. Zhotovitel vyklidí staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem.

10.9.    Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu zaměstnanců zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno. V případě neplnění uvedených podmínek je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.

10.10. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o nakládání s odpady, o likvidaci odpadu a o třídění odpadu.

10.11.  Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/, jakož i za celé staveniště odpovídá zhotovitel.

10.12.  Zhotovitel je povinen respektovat, že na předaném staveništi/pracovišti/ působí více zhotovitelů a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních podmínek.

10.13.  Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a po té, co bude písemně uzavřena dohoda o jakosti a ceně náhradního materiálu. Případná změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem ke smlouvě. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uzavřít dodatek smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu objednatelem.

10.14.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné nebo jsou zakryté, nejméně 4 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

10.15.  Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 4 pracovní dny předem objednatele k účasti na případných zkouškách díla.

10.16.  Nejpozději při prvním dodání materiálu nebo výrobku na stavbu musí být stavbyvedoucímu předány kopie platných dokladů jednoznačně prokazující požadované vlastnosti materiálu nebo výrobku:

10.16.1.   - prohlášení o shodě a CE potvrzení, technický list, případně protokol o zkouškách

10.16.2.   - pro výrobky charakteru nebezpečných chemických látek a přípravků bezpečnostní listy

10.16.3.   - pro součásti a systémy požárně bezpečnostních zařízení a pro výrobky s předepsanou požární odolností je nutno doložit také kopie certifikátů a atesty požární odolnosti

10.16.4.   - pro stavby v režimu technických kvalitativních podmínek (TKP) staveb pozemních komunikací (např. stavby pro ŘSD a další státní organizace) nebo TKP Českých drah je nutno doložit předepsané doklady dle příslušných kapitol těchto TKP

10.17.  Pro všechny vybrané/stanovené výrobky a materiály, které budou použity ke stavbě, předloží zhotovitel ke schválení v dohodnutém termínu platné doklady o posouzení shody mimo jiné dle zákona 22/1997 Sb.,o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, metodickým pokynem systému jakosti v oboru pozemních komunikaci (MP SJ-PK) a Věstníku dopravy č.14-15/2005. Stavbyvedoucí je oprávněn v jednoduchých případech a po dohodě s objednatelem rozhodnout, že bude doloženo pouze písemné ujištění, že je na materiál nebo výrobek je vydáno prohlášení o shodě. Ujištění musí být vydáno pro přesně v dokumentu specifikované výrobky.

10.18.  Materiály a výrobky, pro které nebyly dodány v dohodnutém termínu platné doklady shody a doklady jednoznačně prokazující jejich vlastnosti, nesmí být bez písemného souhlasu objednatele zabudovány. Zmíněné nedostatky jsou důvodem k zastavení prací a následné fakturace do doby zjednání nápravy, aniž by toto pozastavení mělo vliv na povinnost zhotovitele dokončit dílo ve sjednaném termínu.

10.19.  Nad rámec shora uvedených povinností je zhotovitel povinen při provádění požadovaných prací zabezpečit dodržování předpisů k zajištění ochrany životního prostředí. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat opatření stanovené enviromentálními aspekty

10.20.  V případě používání látek kategorie nebezpečných chemických látek a přípravků bude zhotovitelem zajištěno proškolení pracovníků a na stavbě budou k dispozici příslušné bezpečnostní listy.

10.21.  Používané mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby neohrožovaly životní prostředí, zejména únikem nebezpečných látek, výfukovými zplodinami a nadměrným hlukem.

10.22.  V případě parkování na staveništi budou pod zaparkovanými mechanismy umístěny záchytné vany pro možný únik pohonných hmot a provozních kapalin.

10.23.  Zhotovitel bude respektovat hranice předaného pracoviště a stanovené příjezdné trasy, každé vozidlo bude před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěno.

10.24.  Zhotovitel je povinen zúčastňovat se schůzek/kontrolních dnů na stavbě, které svolá objednatel, a to i zápisem ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo.

11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana při provádění díla

11.1.     Při provádění díla je zhotovitel povinen plnit veškeré povinnosti stanovené platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení, pracovních podmínek a požární ochrany, zejména ustanovení:

11.1.1.      - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

11.1.2.      - zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění

11.1.3.      - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění

11.1.4.      - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění

11.1.5.      - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění

11.1.6.      - nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění

11.1.7.      - nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění

11.1.8.      - předpis společnosti České dráhy, a.s., OP 16, předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění je-li dílo prováděno v souvislosti s touto společností či jejím provozem

11.1.9.      - zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

11.1.10.   - vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění

11.1.11.   - vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění.

11.2.     Zhotovitel je povinen v termínu 10 dnů před zahájením realizace díla předložit objednateli následující dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

11.2.1.   Informaci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které pro realizaci díla zvolil. Informace o rizicích musí být předány v listinné podobě nebo na označeném nosiči dat a schváleny odpovědným zaměstnancem zhotovitele.

11.2.2.   Technologický a pracovní postup pro realizaci konkrétního díla. Opatření k individuálnímu zajištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou je zhotovitel povinen zpracovat s údaji o způsobu zajištění, o použitých osobních ochranných pracovních prostředcích, s vyznačením bodů úvazu a se statickým výpočtem. Technologický postup musí být předán v listinné podobě nebo na označeném nosiči dat a schválen odpovědným zaměstnancem zhotovitele.

 Technologický a pracovní postup musí stanovit zejména:

11.2.2.1.  - pracovní postup pro danou pracovní činnost

11.2.2.2.  - návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací

11.2.2.3.  - použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.

11.2.2.4.  - druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin apod.)

11.2.2.5.  - způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch

11.2.2.6.  - technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí

11.2.2.7.  - opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje

11.2.2.8.  - opatření při pracích za mimořádných podmínek

11.2.3.   Čestné prohlášení o splnění požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně (prohlášení lze nahradit certifikátem o shodě systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 nebo obdobným a certifikátem o shodě systému managementu sociální odpovědnosti, odpovídající požadavkům SA8000, vydaným akreditovanou certifikační autoritou), které musí být předáno v listinné podobě a podepsáno odpovědným zaměstnancem zhotovitele a musí obsahovat zejména:

11.2.3.1.  - prohlášení o proškolení zaměstnanců z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

11.2.3.2.  - prohlášení o odborné, zvláštní odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců

11.2.3.3.  - prohlášení, že veškeré práce a činnosti pro objednatele, bude provádět vlastními zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, popřípadě prostřednictvím pod zhotovitelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají vlastní zaměstnance v pracovněprávním vztahu

11.2.3.4.  - prohlášení, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 zák. č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména tedy že neprovádí a nebude provádět žádné práce ani činnosti pro objednatele, í prostřednictvím pracovníků (zaměstnanců) ze zahraničí bez platného povolení k zaměstnání a bez platného povolení (oprávnění) k pobytu, pokud se taková povolení (oprávnění) u daného pracovníka (zaměstnance) podle právních předpisů vyžadují

11.2.3.5.  - prohlášení, že nepověří provedením prací a činností pro objednatele, podzhotovitele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

11.2.3.6.  - jmenný seznam zaměstnanců (pracovníků), kteří se budou na realizaci díla podílet

11.2.3.7.  - prohlášení o technické způsobilosti strojů, zařízení, nářadí a technických pomůcek používaných na staveništi.

11.3.     Odpovědní zástupci smluvních stran jsou povinni se před zahájením plnění předmětu smlouvy písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví a o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a konkrétního díla.

11.4.     Zhotovitel se zavazuje před zahájením realizace díla a dále při každé změně, poskytnout svým zaměstnancům vhodné a přiměřené pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a informace o přijatých opatřeních k odstranění rizik a postupech při mimořádných událostech na pracovišti.

11.5.     Zhotovitel bez dalšího přebírá plnou odpovědnost za realizaci konkrétních opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik při realizaci díla, zejména ve fázích a činnostech se zvýšeným rizikem.

11.6.     Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o odborné a zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

11.7.     Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, zejména pokynů určeného zástupce objednatele, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik objednatele, energetika, ekologa, odborně způsobilé osoby v požární ochraně objednatele, zaměstnance v oblasti kontroly jakosti a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

11.8.     Budou-li na zhotovitelem převzatém pracovišti plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zhotovitelů, případně další subjektů, uzavře s nimi zhotovitel písemnou dohodu ve smyslu § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.

11.9.     Je-li pro pracoviště resp. staveniště ustanoven koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je zhotovitel zejména povinen:

11.9.1.   - nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi (pracovišti) doložit objednateli, že prokazatelně informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které pro plnění díla zvolil

11.9.2.   - poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi trvalou součinnost pro plnění jeho úkolů

11.9.3.   - zúčastňovat se kontrolních dnů a kontrolních prohlídek stavby. A případně zajistit přítomnost dalších osob jako například: osoby odborně způsobilé v prevenci rizik

11.9.4.   - dodržovat plán BOZP pro realizované dílo a postupovat dle dohodnutých opatření, způsobem a ve lhůtách v plánu BOZP uvedených

11.10.  Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli písemné denní seznamy zaměstnanců zhotovitele, popřípadě dalších osob, které se na realizaci díla jeho prostřednictvím podílejí. Jiné osoby než osoby uvedené v takovém seznamu smějí na staveniště vstoupit jen s vědomím určeného zástupce objednatele. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob po dobu, po kterou se zdržují na staveništi.

11.11.  Zhotovitel se zavazuje v souladu s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci souvisle oplotit a zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob, popřípadě jeho samostatnou část, pokud oplocení nezajišťuje objednatel či další písemně určený subjekt. Oplocení zřízené objednatelem je zhotovitel povinen udržovat v řádném a bezpečném stavu do doby splnění realizace díla.

11.12.  Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců zhotovitele a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za zhotovitele je vždy určený zástupce zhotovitele. Neuvádí-li jej smlouva, sdělí zhotovitel před zahájením plnění objednateli jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení a adresu pro elektronické doručování. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce zhotovitele po dobu provádění plnění na staveništi.

11.13.  Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích, která zhotovitel řádně převzal, nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

11.14.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci používali osobní ochranné pracovní prostředky stanoveným způsobem v návaznosti na vyhodnocená rizika, která vznikají při pracovních postupech, které pro realizaci díla zvolil a zavazuje se jejich používání soustavně kontrolovat. Zaměstnanci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky v minimálním rozsahu: pracovní oděv, bezpečnostní pracovní obuv typu S3, ochranou přilbu, výstražnou vestu (pokud její používání nepředstavuje nebezpečí), popřípadě pracovní oděvy s reflexními prvky. Zaměstnanci zhotovitele musejí být na viditelném místě oděvu nebo ochranné přílby označeni způsobem stanoveným objednatelem.

11.15.  Každý úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. Objednatel je oprávněn vyžadovat informace o úrazech a závažných mimořádných událostech a postupu při jejich vzniku. Objednatel je oprávněn určit organizaci první pomoci (vybavenost, umístění a podmínky pro poskytování první pomoci na staveništi (pracovišti objednatele).

11.16.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi přechovávání nebo požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že zástupce objednatele má právo provést zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu, nebo návykových, omamných nebo psychotropních látek a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit zkoušce ke zjištění přítomnosti alkoholu, nebo návykových, omamných nebo psychotropních látek, vykázat ze staveniště nebo pracoviště. Neučiní-li tak ani přes výzvu objednatele, má právo vykázat jej objednatel jménem zhotovitele.

11.17.  Zhotovitel se zavazuje zajistit si vlastní dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při realizaci díla a upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

11.18.  Zhotovitel se zavazuje používat pouze bezpečná technická zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit objednateli na jeho žádost průvodní dokumentaci a doklady o kontrolách, revizích a zkouškách nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy, českými technickými normami, a s návody jejich výrobců.

11.19.  Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit.

11.20.  Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím právním a ostatním předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

11.21.  Zhotovitel zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických norem.

11.22.  Zhotovitel se zavazuje udržovat pracoviště, sklady, skládky jakož i přístupové komunikace a další plochy v náležitém pořádku, uspokojivém stavu a čistotě.

11.23.  Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a strpí způsob provádění a četnost kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany objednatele, zejména stavu technické prevence, kontroly plnění přijatých opatření v oblasti prevence rizik, kontroly dodržování bezpečnostních předpisů a stanovených pracovních postupů, kontroly používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci zhotovitele, kontroly výrobních a pracovních prostředků a zařízení na stavbě. Za účelem kontroly zhotovitel umožní vstup zaměstnanců objednatele na pracoviště zhotovitele.

11.24.  Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

11.25.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ jednání jeho zaměstnanců (nebo osob, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi) v rozporu s platnými právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, a těmito OP.